OPCESTRATEGIE s.r.o., 

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253559, IČ 04801539

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ ONLINE STUDIJNÍCH KURZŮ

1. Obecná ustanovení

Poskytovatelem služeb on-line kurzů serveru www.opcezive.cz je společnost OPCESTRATEGIE s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253559, IČ 04801539, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“). Společnost OPCESTRATEGIE s.r.o. poskytuje své služby na serveru www.opcezive.cz.

„Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila poplatek za získání služby on-line kurzu Poskytovatele s názvem „Online kurz VPS – vypisování opčních kontraktů“ poskytovateli.

2. Předmět služby

Předmětem služby je právo Uživatele k přístupu do členské sekce na serveru www.opcezive.cz, kde jsou k dispozici jednotlivé video lekce a přiložené soubory ve formátu PDF, EXCEL, JPG.

Jednotlivé video lekce v rámci on-line kurzu jsou dostupné ve formě streamování v uživatelské sekci na serveru www.opcezive.cz. Pro sledování on-line kurzu je potřebné vysokorychlostní připojení k internetu.

On-line kurz vyžaduje instalace nejnovějších dostupných aktualizací internetových prohlížečů, které podporují Adobe Flash. Na zařízeních, které nepodporují Adobe Flash, nelze on-line kurz správně zobrazit a přehrát.

3. Rozsah služby

Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu Poskytovatele po dobu 365 kalendářních dnů od zprovoznění přístupu Poskytovatelem. Služba je svým charakterem určena pouze na edukaci Uživatele a není určena jako konkrétní investiční doporučení Uživateli.

Služba bude Uživateli aktivována Poskytovatelem do tří kalendářních dnů po té, co bude na účet Poskytovatele připsána plná výše kurzovného. Aktivací služby získává Uživatel od Poskytovatele nepřenosnou licenci pro využívání veškerých materiálů, které tvoří soubor plnění služby.

Jednotlivé video lekce jsou aktualizovány do členské sekce postupně a to na základě rozhodnutí Poskytovatele.

Po uplynutí lhůty výše uvedené dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil nebo nevyužil. Na žádost Uživatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení bezplatně prodloužit Uživateli lhůtu pro přístup k on-line kurzu. Na prodloužení lhůty však není právní nárok. Žádost se stručným zdůvodněním je třeba učinit elektronicky na e-mailovou adresu kurzy@opcezive.cz.

4. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu v časovém rozsahu definovaném článkem 3.

Uživatel je povinen otestovat před uhrazením on-line kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Testovací zkušební video je umístěné na adrese http://opcezive.cz/produkt/online-kurz-vps/. Úhradou objednávky on-line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat jakékoliv z ustanovení těchto podmínek.

Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

V případě nedostupnosti on-line kurzu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl on-line kurz dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k on-line kurzu přistupovat, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za nesprávnou aplikaci informací získaných Uživatelem v rámci Poskytované služby. Poskytovatel v rámci realizace Služby předává uživateli pouze informace mající povahu odborného školení, nejedná se o předání návodu na konkrétní finanční investici Uživatele.

6. Ochrana autorských práv

On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

Uživatel souhlasí uhrazením kurzovného za on-line kurz s tím, že přístup a přehrávání on-line kurzu není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k on-line kurzu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání videa použito v bezpečnostním skriptu každého videa a není viditelné.

Uživatel souhlasí s tím, že každé přehrávané video v rámci on-line kurzu je personalizované jménem Uživatele. To je uloženo v bezpečnostním skriptu každého videa. Součástí on-line kurzu je i několik dalších personalizovaných prvků zcela skrytých v obrazu. Všechny zmíněné prvky jsou nedílnou součástí on-line kurzu a v případě neoprávněného šíření on-line kurzu mimo stránky Poskytovatele budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s aplikací smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč, kterou mu je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat v případě porušení smluvní povinnosti Uživatele neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

Ochrana autorských práv se vztahuje také na přílohy k jednotlivým kapitolám on-line kurzu (ve formátu PDF a XLS). Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

7. Pravidla uzavřené diskuze k on-line kurzu

Součástí on-line kurzu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce on-line kurzu, ale již jen jako bonus, který může být kdykoliv bez náhrady zrušen. Poskytovatel není povinen reagovat na každý dotaz, často opakované otázky mohou být zodpovězeny hromadným způsobem a Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za vlastní odpovědi. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými

Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

V případě porušení pravidel, která jsou vymezena v bodě 4 těchto OP má Poskytovatel právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze.

Je-li v rámci služby on-line kurzu provozováno uzavřená diskuze, vyhrazuje si Poskytovatel právo smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

8. Závěrečná ustanovení

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v on-line kurzech zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 28/04/2016.